Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste

Asset 2

1. REKISTERINPITÄJÄ

HV-Maarakennus Oy (y-tunnus: 0726537-8)

Osoite:
Karjalahdenkatu 28, 94600 Kemi

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

hallituksen puheenjohtaja Harri Posti
puhelin: 0400 694 286
sähköposti: harri.posti@hvm.fi
postiosoite: Karjalahdenkatu 28, 94600 Kemi

3. REKISTERIN NIMI

Rekisterin nimi on rekrytointirekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää rekisterinpitäjän tiedostoa rekisterinpitäjälle hakeneista työnhakijoista rekrytoijien ja rekrytoivien esimiesten käyttöön. Hakemus voi olla tiettyyn tehtävään osoitettu tai ns. avoin hakemus. Hakemukset voivat olla sisäisiä (Hv-Maarakennus Oy:n henkilöstöltä) tai ulkoisia hakemuksia.

Rekisterinpitäjä ei tee profilointia.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja muut tarpeelliset yhteystiedot
koulutus- ja pätevyystietoja, erityisosaaminen, tietoja aiemmista työpaikoista, hakijan toivomuksia haettavaa työtehtävää kohtaan, palkkatoivomus koskien haettavaa tehtävää, suosittelijoiden yhteystiedot
dokumentteja kuten hakemus, ansioluettelo, valokuva, työ- ja opiskelutodistukset
muita hakuprosessin yhteydessä annettuja tietoja
hakijan mahdollisten suosittelijoiden antamat tiedot ja muistiinpanoja.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Tietoja voidaan kerätä hakijan suostumuksella myös muualta (esimerkiksi hakijan ilmoittamilta suosittelijoilta).

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tai siirtää henkilötietoja sen kanssa samaan konserniin kuuluville yrityksille sekä palveluidensa tuottamiseen osallistuville alihankkijoinaan toimiville kolmansille osapuolille. Yhteistyökumppanit eivät saa käyttää tietoja muihin tarkoituksiin.

8. TIETOJEN SIIRTO KOLMANTEEN MAAHAN TAI KANSAINVÄLISELLE JÄRJESTÖLLE

Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.

9. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.

10.OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA JA POISTAMISTA

Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä toimittamalla asiaa koskevan vaatimuksensa rekisterinpitäjälle kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

11. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia. Jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä, rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

12. TIETOJEN POISTAMINEN JA SÄILYTYSAIKA

Avoimen hakemuksen tietoja säilytetään rekisterissä kaksitoista kuukautta.

Tiettyyn tehtävään osoitettua hakemusta säilytetään lakiin perustuvan velvoitteen, kuten yhdenvertaisuuden, toteuttamiseksi tai sen asianmukaisen toteuttamisen näyttämiseksi.

Hakemusta voidaan käsitellä myös muiden mahdollisten työpaikkojen täyttämistä koskevia valintoja varten, ellei työnhakija ole ilmoittanut rekisterinpitäjälle haluavansa, että hakemusta käsitellään vain tiettyyn nimenomaiseen tehtävään tai muuten pyytänyt käsittelyn lopettamista.

Digitaaliset tiedot tuhotaan ylikirjoittamalla ja paperiset asiakirjat hävitetään tietoturva huomioiden asianmukaisesti, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää rekisterinpitäjää säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.

13. MUUTOKSET TIETOSUOJASELOSTEESEEN

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä
verkkosivustollaan.